0 Polubione

Rozwód, czy separacja? – cz. I

Zastanawiasz się, jakie są podobieństwa a jakie różnice między rozwodem a separacją? W dzisiejszym artykule przyglądamy się bliżej podobieństwom między tymi dwoma instytucjami. Zapraszamy do lektury…

Rozwód a separacja – podobieństwa:

Obie instytucje dążą do uchylenia wspólnoty małżeńskiej.

Tak w przypadku rozwodu, jak i separacji muszą lub nie mogą zaistnieć pewne okoliczności, by organ rozstrzygający mógł orzec o rozwodzie lub o separacji. Chodzi o tzw. przesłanki pozytywne i przesłanki negatywne rozwodu i separacji. Przesłanki te w dużej mierze niczym się nie różnią. Tzn. tu i tu musi występować zupełny rozkład pożycia między małżonkami oraz tu i tu nie może w konsekwencji rozwodu lub separacji ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo z innych względów orzeczenie rozwodu lub separacji nie może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeśli małżonkowie nie zdecydują inaczej w trakcie postępowania sądowego, orzeczenie o separacji, tak samo jak wyrok rozwodowy określa, które z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (przesłanki winy są tożsame dla obydwu postępowań).

Określenie winy w orzeczeniu o separacji, ma jednakowy wpływ, jak w wyroku o rozwodzie. Odgrywa ono ważną rolę szczególnie przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego.

Brak rozstrzygnięcia o winie w orzeczeniu odnosi ten sam skutek w obu przypadkach, tzn. interpretuje się to w ten sposób, że żadne z małżonków nie ponosi winy.

Przyczyny przywoływane przez małżonków w sprawie o separację mogą być takie same, jak przyczyny rozwodu.

Organ rozstrzygający w sprawie o separację, z urzędu i na podstawie tych samych reguł, co w sprawie o rozwód, rozstrzyga o:

  • władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków,
  • kontaktach rodziców z dzieckiem,
  • wysokości, w jakiej małżonkowie są zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka,
  • sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

Z kolei organ ten rozstrzyga na wniosek obojga lub jednego z małżonków o tzw. żądaniach dodatkowych, tj. z art. 58§2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W sytuacji, w której małżonkowie umówili się, co do formy wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi i utrzymywania kontaktów z dziećmi, sąd uwzględni takie ustalenia, o ile będą one zgodne z dobrem dzieci. Dotyczy to tak samo postępowania o separację, jak i postępowania o rozwód.

Co ciekawe, w ramach jednego procesu można żądać jednocześnie rozwodu i separacji. Jak jeden małżonek dopomina się separacji a drugi rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jak rozwód nie jest uzasadniony a separacja jest dopuszczalna, sąd orzeka separację, przy czym nie jest to przeszkodą do późniejszego żądania rozwodu, jeśli zmieniły się okoliczności.

Co do zasady, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, separacja wywołuje te same skutki prawne, co rozwód. Przede wszystkim powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.

 

Zostaw komentarz