0 Polubione

Rekompensata za deputat węglowy w wysokości 10.000 zł

Dnia 22.01.2019 r. weszła w życie ustawa o  świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego z dn. 23.11.2018 r. Ustawa określa zasady i sposób realizacji świadczeń rekompensacyjnych dla osób niebędących pracownikami przedsiębiorstwa górniczego, które utraciły prawo do bezpłatnego węgla lub ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu.

Na podstawie ustawy osobami uprawnionymi są m.in. wdowy i wdowcy, mający ustalone prawo do renty rodzinnej po osobie uprawnionej oraz wdowy, wdowcy i sieroty otrzymujący świadczenia specjalne albo mający ustalone prawo do renty rodzinnej po pracowniku przedsiębiorstwa górniczego.

Ustawa dotyczy jedynie przedsiębiorstw górniczych oraz spółek, które na dzień 31.12.2011 r. prowadziły wydobycie węgla kamiennego na podstawie koncesji.

Rekompensata nie przysługuje, jeżeli roszczenie z tytułu prawa do bezpłatnego węgla zostało zaspokojone na podstawie prawomocnego wyroku sądowego lub ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym.

Wysokość rekompensaty wynosi 10.000 zł i jest ona wypłacana jednorazowo przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Wniosek należy złożyć do właściwego przedsiębiorstwa w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Wypłaty będą realizowane od dnia 1 czerwca 2019 r.