0 Polubione

Koniec użytkowania wieczystego?

Użytkowanie wieczyste jest jednym z praw rzeczowych. Jego istota polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego osobie fizycznej lub prawej na czas określony 99 lat. Wyjątkowo, gdy cel gospodarczy nie wymaga oddania gruntu na okres 99 lat, możliwe jest oddanie gruntu na okres krótszy, jednak na co najmniej 40 lat.

Użytkownik wieczysty może w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy żądać jego przedłużenia na dalszy czas określony od 40 do 99 lat.

Charakterystyczne jest to, że użytkownik wieczysty może korzystać z gruntu, a także rozporządzać swoim prawem. W rzeczywistości jego uprawnienia są zbliżone do tych przysługujących właścicielowi.

Podstawową różnicą jest konieczność ponoszenia opłaty rocznej w związku z użytkowaniem wieczystym. Jej wysokość wynika z celu, na jaki oddano grunt.  Taka opłata nie jest stała – w trakcie trwania umowy i może być aktualizowana przez właściwe organy. Ponadto, użytkownik wnosi także „opłatę jednorazową” w wysokości od 15 do 25 % wartości nieruchomości.

Zgodnie z ustawą z dn. 20.07.2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Ustawa wskazuje, że dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych (gdy co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne)  wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przekształcenie będzie odpłatne. „Nowi właściciele” gruntów będą zobowiązani do uiszczania opłat za nabycie prawa własności w formie corocznej przez okres 20 lat. Opłata ta będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Jej wysokość zostanie ustalona na podstawie stanu na dzień 1 stycznia 2019 r., będzie mogła być waloryzowana.

Powyżej opisaną opłatę będzie można wnieść jednorazowo. Ustawa wskazuje wysokość bonifikaty, którą właściwy organ może udzielić w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie.

Podstawą ujawnienia prawa własności w ewidencji gruntów oraz księdze wieczystej będzie stanowić zaświadczenie przekazane przez właściwy organ do sądu prowadzącego księgę wieczystą w terminie 14 dni od jego wydania.

Sąd dokona wpisu prawa własności oraz roszczenia o opłatę z urzędu w księdze wieczystej nieruchomości. Obowiązek wnoszenia corocznej opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości.