0 Polubione

Zachowek – kogo chroni?

Spadkodawca ma pełną swobodę dysponowania swoim majątkiem zarówno za życia, jak i na wypadek śmierci. Może sporządzić testament na wypadek śmierci, może też pozostawić swój majątek do podziału zgodnie z przepisami ustawy.
Swoboda rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci może niejednokrotnie prowadzić do pokrzywdzenia najbliższych osób. Czasem się zdarza, że testament obejmuje osoby niespokrewnione, pomijając krewnych. W tej sytuacji osoby pominięte znajdują się pod ochroną prawa, ponieważ w kodeksie cywilnym istnieje instytucja zachowku.
Zachowek przewiduje ochronę interesów finansowych najbliższych spadkodawcy osób przed krzywdzącymi ich postanowieniami testamentu.
Do grona osób uprawnionych do zachowku należą: zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy (art. 991 § 1 k.c.). Ponadto na równi ze zstępnymi spadkodawcy prawo traktuje przysposobionego i jego zstępnych (art. 936 § 1 k.c., art. 937 pkt 1 k.c.), zaś na równi z rodzicami spadkodawcy – przysposabiającego (art. 936 § 1 k.c., art. 937 pkt 3 k.c.), a także jego małżonka (art. 936 § 3 k.c.).
Zatem roszczenie z tytułu zachowku przysługuje osobie uprawnionej, jeżeli dziedziczyłaby zgodnie z ustawą po danym spadkodawcy, lecz została ona przez tę osobę pominięta w testamencie.
Jaką część majątku zmarłego stanowi zachowek?
Pominięty w testamencie spadkobierca ma prawo do zachowku w wysokości 1/2 wartości udziału spadkowego, jaki przypadłby mu przy dziedziczeniu ustawowym. Jeśli zaś uprawniony z tytułu zachowku jest osobą trwale niezdolną do pracy albo uprawnionym do zachowku jest małoletni zstępny spadkodawcy, wtedy wysokość zachowku stanowi równowartość 2/3 wartości udziału, jaki przypadłby mu w spadkobraniu ustawowym.
Czy warto walczyć?
Wszystko zależy od indywidualnego podejścia pominiętego w testamencie i przede wszystkim od wartości całego majątku. Jeżeli dowiedziałeś się, że mimo bliskich więzów ze zmarłym, nie otrzymałeś nic w spadku i czujesz się pokrzywdzony, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Meritum. U nas dowiesz się, czy na pewno należysz do kręgu osób uprawnionych do zachowku, jaki procent spadku możesz uzyskać i w jaki sposób skutecznie dochodzić należnego Ci zachowku, a także jak się do tego przygotować. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy reprezentować Cię zarówno na drodze polubownej jak i przed sądem.
Pamiętaj, że prawo do zachowku wynika wprost z przepisów ustawy i tylko od Ciebie zależy, czy z tego prawa skorzystasz.

Zostaw komentarz