0 Polubione

Jak uzyskać alimenty z funduszu alimentacyjnego? cz. 2

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu raz jeszcze należy podkreślić, że obowiązkiem państwa jest wspieranie osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych do alimentacji. Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest poddawane jednak pewnym ograniczeniom i wymogom formalnym.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

  • osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
  • osoba uprawniona zawarła związek małżeński.

W celu ubiegania się o środki alimentacyjne z Funduszu należy złożyć wniosek – musi być złożony przez osobę uprawnioną lub jej przedstawiciela ustawowego (wniosek jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Powinien być złożony w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Do wniosku trzeba załączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informacje: o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Świadczenia są przyznawane na okres od 1 października roku bieżącego do 30 września roku następnego. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.