0 Polubione

Jak uzyskać alimenty z funduszu alimentacyjnego? cz. 1

Coraz częściej zdarza się, że zasądzonych wyrokiem sądu alimentów na dziecko nie udaje się wyegzekwować. W takiej sytuacji dziecko lub reprezentujący je dorosły może zwrócić się o środki z Budżetu Państwa, przyznawane w ramach Funduszu Alimentacyjnego.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podkreśla, że konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują dziecku:

  • do ukończenia 18 roku życia,
  • gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia (w przypadku ukończenia szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia),
  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Przy obliczaniu tego dochodu nie wlicza się kwot otrzymanych z Funduszu Alimentacyjnego.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują w wysokości zasądzonych alimentów, jednakże nie może być to kwota wyższa niż 500 zł. Jeżeli ośrodek pomocy społecznej przekaże organowi właściwemu pobierającego alimenty informacje, że osoba uprawniona bądź jej przedstawiciel ustawowy marnotrawią wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, organ może przekazywać należne osobie świadczenia w całości lub w części w formie rzeczowej.

Świadczenia są wypłacane w okresach miesięcznych. Decyzje w sprawach świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, nie dotyczy to decyzji w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Przyznawanie i wypłata świadczeń, a także podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie – z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

 

W kolejnym wpisie zostaną opisane sytuacje kiedy świadczenie nie przysługuje, a także kiedy i w jaki sposób złożyć odpowiedni wniosek.