0 Polubione

Dane osobowe ojca w akcie urodzenia dziecka

 

Co do zasady pochodzenie dziecka od matki jest często oczywiste. Natomiast sprawa jest bardziej skomplikowana w przypadku ojca.

Gdy dziecko urodziła zamężna kobieta, to mamy do czynienia z domniemaniem ojcostwa. Z przepisu art. 62 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki i zachodzi ono wówczas, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania, unieważnienia lub separacji. Domniemanie to wynika z samego faktu istnienia małżeństwa, chociażby nie było wątpliwości, że dziecko nie pochodzi od męża matki (orzeczenie SN z dnia 23 lutego 1973 r., III CRN 101/72, niepubl.). Tego domniemania nie można kwestionować aż do sądowego zaprzeczenia ojcostwa (art. 62 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Zatem w sytuacji, gdy dziecko urodziła kobieta zamężna, wówczas w akcie urodzenia wpisywane są dane osobowe ojca – męża matki dziecka.

Gdy kobieta nie jest zamężna, wówczas zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego dane osobowe ojca wpisuje się w razie uznania ojcostwa lub sądowego ustalenia ojcostwa. Jeżeli nie nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa, wtedy w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie dziecka, a w razie braku takiego wskazania w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca imię wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego; natomiast jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe zamieszcza się nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka, z adnotacją o wpisaniu nazwiska matki i wybranego imienia jako danych ojca (art. 61 ust. 2 ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego).

Uznanie ojcostwa następuje przez oświadczenie złożone przez zainteresowanego ojca dziecka przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem w obecności matki dziecka. Z czynności tej sporządza się protokół, który podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego lub konsul.

Zostaw komentarz