0 Polubione

Zmiany w prawie pracy od 7 września 2019 r.

Od 7 września 2019 r. zaczęły obowiązywać zmiany w prawie pracy, które dotyczą mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania, szczególnych uprawnień pracowników, terminów przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku pracy oraz świadectw pracy.

Zmiany dotyczące dyskryminacji i równego traktowania likwidują katalog przyczyn dyskryminacji, ma to na celu wzmocnienie ochrony pracowników. Od 7 września każde nierówne traktowanie pracowników, którego nie można uzasadnić obiektywnymi przyczynami, będzie uznawane za dyskryminację.

Na podstawie nowych przepisów, pracownik, który doświadczył mobbingu będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania także wtedy, gdy nie rozwiązał stosunku pracy, ale z powodu stosowanego mobbingu poniósł konkretną szkodę.

Nowelizacją rozszerzono kręg osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego o pracownika, innego niż ojciec wychowujący dziecko, czyli członka najbliższej rodziny, np. dziadka, babcię, brata, siostrę. Zgodnie z nowymi przepisami, te osoby będą korzystać ze szczególnych uprawnień związanych z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Nowe przepisy  wydłużają terminy związane ze sprostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika do 14 dni. Pracodawca ma teraz prawo przesłać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, jeśli z przyczyn obiektywnych nie było to możliwe w dniu rozwiązania stosunku pracy. Ponadto, od 7 września za nieterminowe wydanie świadectwa pracy grozi kara grzywny do 30 000 zł.

Dokonano także nowelizacji art. 292 Kodeksu pracy. W wyniku zmian przepisy wskazują, iż jeśli strona zamierza powołać się na przedawnienie roszczenia, musi wprost podnieść w sprawie zarzut przedawnienia.

Nasza Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu z sukcesem spraw z zakresu prawa pracy. Zapraszamy do kontaktu w celu uzgodnienia warunków współpracy.

42 636 40 00 / biuro@meritumodszkodowania.pl