0 Polubione

Prawo pracodawcy do kontroli zwolnień lekarskich

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy m.in. z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

Pracodawca może dokonywać kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy, za które wypłaca wynagrodzenie za czas choroby.

Pracodawca jest także uprawniony do przeprowadzania kontroli zwolnień lekarskich, za które wypłaca swoim pracownikom zasiłki chorobowe i opiekuńcze oraz świadczenie rehabilitacyjne. Dotyczy to pracodawcy, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników powinien wystąpić do oddziału ZUS z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

Kontrole powinny być przeprowadzane w miarę potrzeby, bez ustalania z góry ich terminów. Mogą być nasilone w okresach, gdy wzrasta liczba pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Kontrola polega na sprawdzeniu czy:

  • w okresie zwolnienia lekarskiego pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej,
  • czy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Kontrola może być przeprowadzona w miejscu pracy lub prowadzenia działalności, miejscu czasowego pobytu lub innym miejscu, jeśli z posiadanych informacji wynika, że jest to celowe.

Jeśli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że pracownik, który korzysta ze zwolnienia lekarskiego wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego celem, sporządza się odpowiedni protokół, zawierający ustalenia dokonane podczas kontroli.

Osoba kontrolowana może wnieść uwagi do protokołu. Ustalenia kontroli zawarte w protokole, są podstawą do niewypłacenia zasiłku.