0 Polubione

Pracodawca odpowiada za szkody wyrządzone przez pracowników

Zgodnie z art. 120 § 1 kodeksu pracy W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.

Przepis ten wprowadza wyłączną odpowiedzialność pracodawcy wobec osoby trzeciej w sytuacji, gdy pracownik wyrządził jej szkodę.

Co ważne, mowa tu jedynie o szkodzie „przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych”. To znaczy, że musi istnieć związek funkcjonalny między wyrządzeniem szkody przez pracownika, a jego obowiązkami pracowniczymi.

Pracodawca nie jest podmiotem odpowiedzialnym za szkodę, jeżeli wykonywanie obowiązków pracowniczych było jedynie „sposobnością” do wyrządzenia szkody. Zachodzi to zwłaszcza w razie winy umyślnej pracownika.

Pracodawca, który naprawił szkodę wyrządzoną przez swojego pracownika może od niego dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania.