0 Polubione

Ochrona pracownicy w ciąży przed utratą pracy

Wiele kobiet pracujących zwleka z powiadomieniem swojego pracodawcy o tym, że są w ciąży, obawiając się gorszego traktowania lub utraty pracy. Tymczasem kodeks pracy wychodzi naprzeciw kobietom znajdującym się w takiej sytuacji i chroni je przed nadużyciami i gorszym potraktowaniem.


Art. 177 kodeks pracy statuuje szczególną ochronę trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży lub w czasie urlopu macierzyńskiego. Przejawem tej ochrony jest zakaz wypowiadania umów o pracę oraz ich rozwiązywania bez wypowiedzenia, a także obowiązek przedłużenia umów terminowych.
W pewnym zakresie ochrona ta przysługuje także pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania przez niego z urlopu macierzyńskiego.
Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Wyjątkiem w tym zakresie jest umowa o pracę zawarta w celu zastępstwa pracownika.
Wskazane zakazy mają też odpowiednie zastosowanie do pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego (art. 177 § 5) oraz do pracowników korzystających z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art. 1821§ 7), urlopu rodzicielskiego (art. 1821a § 6), urlopu ojcowskiego (art. 1823 § 3) czy urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego (art. 183 § 1 i 4).
Kodeks pracy przewiduje również zakaz niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę z przyczyn zawinionych przez pracownicę albo pracownika. Zakaz ten nie ma jednak charakteru bezwzględnego, gdyż pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym bez zgody reprezentującej pracownicę albo pracownika zakładowej organizacji związkowej. Zatem należy pamiętać, że zgoda związku zawodowego uchyla zakaz, a poza tym pracownik musi przynależeć do związku zawodowego. Uwagę należy zwrócić na to, że zakładowa organizacja związkowa reprezentuje pracownika z tytułu jego członkostwa w związku albo z tytułu wyrażenia zgody na obronę jego praw. W wyroku z 18 marca 2008 r. (II PZP 2/2008, LexPolonica nr 1863676) Sąd Najwyższy stwierdził, że w sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, bądź taka organizacja funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesów pracownicy, możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie ciąży pracownicy.
Gdy pracownica, nie wiedząc o ciąży, złożyła pracodawcy oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy, to również prawo pracy chroni ją. W tej sytuacji może ona uchylić się od jego skutków, powołując się na błąd (na podstawie art. 84 § 1 k.c.) (por. także wyrok z 19 marca 2002 r., I PKN 156/2001, OSNP 2004, nr 5, poz. 78). W wyroku z 5 października 2007 r. (II PK 24/2007, LexPolonica nr 1783624) Pamiętać jednak należy, że Sąd Najwyższy w wyroku z 5 października 2007 r. sygn. akt: II PK 24/2007 stwierdził, że art. 177 § 1 k.p. nie daje podstawy do uznania za niezgodne z prawem rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron zawartym z pracodawcą przez pracownicę, która nie była w ciąży, a zaszła w ciążę przed określonym w porozumieniu terminem rozwiązania umowy.

Zostaw komentarz