0 Polubione

„Mały ZUS” – termin na złożenie dokumentów mija już 8 stycznia 2019 r.

„Mały ZUS” jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy nie osiągają wysokich dochodów. Już od 1 stycznia 2019 r. będą oni mogli opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od tych przychodów.

Jakie wymogi musi spełnić przedsiębiorca aby móc skorzystać z tej instytucji?

  • działalność gospodarcza musi być prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  • przychód z tytułu prowadzonej działalności w ubiegłym roku kalendarzowym (prowadzonej przez cały rok) nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.

Kiedy przedsiębiorca nie może korzystać z „małego ZUS-u”?

Przedsiębiorca nie może skorzystać z tej instytucji, jeżeli w poprzednim roku:

  • prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni – podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu krócej niż 60 dni,
  • rozliczał się formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,
  • podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu również z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. wspólnik w spółce komandytowej, osoba wykonująca wolny zawód),
  • spełnia warunki do opłacania tzw. „preferencyjnych składek”,
  • był lub jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w bieżącym lub ubiegłym roku kalendarzowym.

Co ważne,  przedsiębiorca może opłacać „Mały ZUS” również wtedy, gdy wcześniej korzystał z „ulgi na start” i spełniał warunki do „preferencyjnych składek”. Natomiast nie możesz z niego skorzystać w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z „Małego ZUS-u” można opłacać nie dłużej niż  przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności.

Dokumenty niezbędne do skorzystania z „Małego ZUS-u” należy przekazać do ZUS w terminie 7 dni od:

  • 1 stycznia 2019 r. – tj. do 8 stycznia 2019 r. – jeżeli przedsiębiorca kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej lub zakończył okres „preferencyjnych składek”,
  • pierwszego dnia prowadzenia lub wznowienia działalności,
  • pierwszego dnia, w którym zostaną spełnione warunki do korzystania z „Małego ZUS-u”.

Niezłożenie dokumentów do 8 stycznia oznacza rezygnację z uprawnienia do opłacania „Małego ZUS-u”.

Powyżej opisane zmiany nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składka zdrowotna jest płatna w pełnej wysokości za każdy miesiąc ubezpieczenia, nawet gdy w danym miesiącu pobierałeś zasiłek.

ZUS jest uprawniony do weryfikacji przekazanych danych i może zobowiązać przedsiębiorcę do dostarczenia w terminie 14 dni dokumentacji potwierdzającej wysokość rocznego przychody za poprzedni rok. Jeśli przedsiębiorca nie dostarczy wymaganych dokumentów, ZUS ustali podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. zwykłe, wyższe składki na ubezpieczenie społeczne.

Należy jednak pamiętać, że w czasie płacenia „Małego ZUS-u” mniej  środków znajdzie się na koncie emerytalnym przedsiębiorcy, co w przyszłości może skutkować niższą emeryturą oraz niższymi świadczeniami, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.