zach_770_418

Zachowek – kogo chroni?

Spadkodawca ma pełną swobodę dysponowania swoim majątkiem zarówno za życia, jak i na wypadek śmierci. Może sporządzić testament na wypadek śmierci, może też pozostawić swój majątek do podziału zgodnie z ...

Czytaj wiecej...
rodzina_770_418

Zatrudnianie członków rodziny

Pracodawcy często zastanawiają się nad możliwością zatrudniania członków swojej rodziny. Kodeks pracy nie przewiduje ograniczeń w tym zakresie. Mogą one natomiast wynikać z przepisów szczególnych jak ma to miejsce np. ...

Czytaj wiecej...
przerwa_770_418

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń w prawie cywilnym

Przepisy Kodeksu cywilnego wskazują, jakie czynności przerywają bieg przedawnienia roszczeń. Stosownie do art. 123 § 1 Kodeksu cywilnego, są to: 1. każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do ...

Czytaj wiecej...
sprzeciw_770_418

Sprzeciw od orzeczenia orzecznika ZUS

Ubezpieczony ma prawo każdorazowo odwołać się od niekorzystnej dla niego decyzji lekarza ZUS. Postępowanie odwoławcze jest dwustopniowe pierwsze kroki należy skierować do komisji lekarskiej ZUS, a następnie do sądu pracy ...

Czytaj wiecej...
rower_770_418

Gdy rowerzysta sprawcą kolizji…

Od długiego weekendu Łódź daje swoim mieszkańcom możliwość skorzystania z wypożyczonych rowerów. Popularność tego środka lokomocji ciągle wzrasta, bo ma wiele zalet. Z tego względu w ostatnim czasie w centrum ...

Czytaj wiecej...
swiadpracy_770_418

Niewydanie pracownikowi świadectwa pracy bądź wydanie takiego, które zawiera błędne informacje

Twój pracodawca zwleka z wydaniem Ci świadectwa pracy bądź wydał takie, które zawiera błędne informacje i teraz zastanawiasz się, jakie masz w związku z tym prawa? Zapraszamy do lektury… Zgodnie ...

Czytaj wiecej...
mr_770_418

Roszczenia przysługujące pracownikowi w związku z mobbingiem

Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu mobbingu zostały uregulowane w art. 943§ 3 i 4 Kodeksu Pracy. Zgodnie z powyższą regulacją, pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od ...

Czytaj wiecej...
risp_770_418

Rozwód czy separacja

W jakich okolicznościach możliwy jest rozwód a w jakich separacja? Rozkład jest zupełny, to taki gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. W sytuacji gdy przy zupełnym ...

Czytaj wiecej...
wysalim_770_418

Alimenty – jaka wysokość?

Z treści art. 128 kro wynika, że obowiązek alimentacyjny jest to obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania. Obowiązek ten ma charakter obligatoryjny i ciąży na obojgu rodzicach. Alimentacja ma na ...

Czytaj wiecej...
mom_770_418

Majątek osobisty małżonków

Czy biorąc ślub, cały majątek, który zgromadziliśmy do tego czasu wejdzie w skład majątku wspólnego małżonków? Jeśli nie, to co nie wejdzie? Okoliczność zawarcia związku małżeńskiego nie powoduje, że nagle ...

Czytaj wiecej...